Odstúpenie od kúpnej zmluvy 

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

V súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. máte právo odstúpiť od kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku bez udania dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar. 

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adrese: PANDEMIC, s. r. o., Haanova 12, 851 04  Bratislava.  Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám zaslali alebo si ho môžete stiahnuť na našej stránke.

Odstúpenie od zmluvy - formulár na stiahnutie

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

 

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude na našu adresu: PANDEMIC, s. r. o., Haanova 12, 851 04  Bratislava doručený Vami zakúpený tovar. Ich úhrada bude uskutočnená prevodom na Vami uvedené číslo účtu a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov. Tovar nám zašlite späť alebo ho prineste na našu adresu: PANDEMIC, s. r. o., Haanova 12, 851 04  Bratislava najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Priame náklady na vrátenie tovaru znáša nakupujúci. Nakupujúci zodpovedá iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. Viď. doložka zákona 102/2014.

V prípade, ak spotrebiteľ vráti objednaný tovar poškodený resp. v stave, ktorý neodpovedá stavu, v ktorom bol predávajúcim odoslaný, berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený si takto vzniknutú škodu, uhradiť zo sumy, ktorá bola uhradená spotrebiteľom za objednaný tovar podľa § 457 Občianskeho zákonníka. Odstúpenie od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu nie je možné v prípade, ak bol tovar čiastočne spotrebovaný, alebo ktorého charakter to vylučuje.

Tovar musí byť zabalený tak aby pri doručení neprišlo k mechanickému poškodeniu. Za škody spôsobené počas prepravy, predávajúci nenesie zodpovednosť. Všetky náklady spojené s neoprávneným vrátením tovaru hradí kupujúci. Tovar nesmie byť zaslaný predajcovi na dobierku.

Ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú inak, spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:

  a) poskytnutie služby, ak sa služba začala plniť so súhlasom spotrebiteľa pred uplynutímlehoty na odstúpenie od zmluvy, 

b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť, 

 c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť, alebo tovaru, ktorý rýchlo podlieha skaze, 

d) predaj zvukových alebo obrazových záznamov alebo počítačových programov, ktoré spotrebiteľ rozbalil, 

e) predaj novín, časopisov a periodickej tlače, 

 f) lotérie a iné podobné hry.